MŠ Lukovany
Mateřská škola Lukovany

Školní vzdělávací program

Název Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání:

POKLADY PŘÍRODY


Dlouhodobé cíle

V dlouhodobých cílech se zaměřujeme na citlivý vztah k životnímu prostředí
- děti získávají dobrý vztah ke všemu živému i neživému i k sobě samému
- děti se učí samostatně i v týmu tvořivě myslet a získávat základní informace o životním prostředí
- aktivní péče o životní prostředí je přirozená součást celé naší práce s dětmi

ZÁKLADNÍM CÍLEM JE PÉČE O DĚTI, JEJICH ZDRAVÝ FYZICKÝ A PSYCHICKÝ VÝVOJ, O
JEJICH OSOBNOSTNÍ ROZVOJ VE ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU A JEJICH BEZPEČNOST.


Formy a metody vzdělávací práce

Ve třídě probíhá vzdělávací práce s dětmi tak, že uplatňujeme aktivity spontánní a řízené.
Připravujeme prostředí, vhodné činnosti, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy a nabízejí dětem příležitosti, jak poznávat, přemýšlet a chápat. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy dítěte. Všechny činnosti probíhají
skupinově a individuálně, formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují. Volíme odpovídající metody, formy a prostředky své práce a podle těchto výsledků plánujeme další postup vzdělávání.


Uplatňujeme tyto metody práce:

- prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte
- upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznání
- aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností
- využíváme spontánních nápadů dětí,
- podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
- uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost
- dbáme na bezpečí dětí
- dbáme na dodržování pravidel
- řízené individuální činnosti
- komunitní kruh
- práce s encyklopediemi
- experimentace

Součástí vzdělávání jsou také školní akce, které doplňují a obohacují vzdělávací proces s dětmi: kulturní akce, výlety do přírody a za zvířaty, rozšířená nabídka aktivit.


Výchovnou práci organizujeme tak, aby si děti nově získané pojmy mohly spojit s vlastní zkušeností a zážitkem.

Vzdělávací cíle a očekávané výstupy vycházejí z pěti oblastí předškolního
vzdělávání definovaných v RVP pro předškolní vzdělávání. Tyto oblasti se prolínají, vzájemně se ovlivňují, doplňují a vytvářejí nedělitelný celek. Volba vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů vždy vychází z věkových a vývojových zákonitostí dětí.

1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět

V souladu s RVP pro PV se učitelé ve výchovném a vzdělávacím procesu zaměřují i na rozvoj klíčových kompetencí jako souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého jedince.

Klíčové kompetence předškolního vzdělávání:
1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence činnostní a občanské

Vzdělávací obsah ŠVP PV je rozdělen do integrovaných bloků:

1. Já a moji kamarádi
2. Pečuji o své tělo
3. Prožívám oslavy
4. Mám rád přírodu
5. Poznávám svět kolem sebe

Návrhy tematických bloků vycházejí z ročních období, z přirozených situací, společenských událostí, každodenní reality, kterou děti prožívají. Projekty se mohou měnit podle momentální potřeby nebo situace.
Tematické bloky obsahují vzdělávací cíle, charakteristiku, příklady tematických částí, nabídku činností, očekávané výstupy, kompetence a poskytují dětem dostatek vzdělávacích příležitostí a podnětů. Obsah těchto celků odpovídá věku, úrovni rozvoje a zkušenostem dětí, vychází z jejich potřeb a skutečností jim blízkých.


Režim dne v MŠ

6,30 – 9,30 příchod dětí do MŠ, hry a činnosti podle vlastního výběru, individuální práce s dětmi, logopedické a opakovací chvilky, komunikativní kruh, hygiena, průběžná svačina, příprava na pobyt venku
9,30 – 11,30 pobyt venku, náhradní činnosti v případě nepříznivého počasí
11,30 – 12,15 hygiena před obědem, oběd, příprava na spánek nebo odpočinek
12,15 – 16,00 1⁄2 hod. povídání, zpívání, prohlížení knih, poslech pohádky na lehátku, nespící děti potom volné hry ve třídě,ind. řízená činnost, postupné vstávání, hygiena, průběžná svačina, rozšířená nabídka aktivit, hry do odchodu domů


Časy jsou orientační, je možné je přizpůsobit v případě potřeby k dané situaci a počasí.
Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Odchod dětí domů po obědě je umožněn do 12:30 hodin.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 20 °C 13 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 22/9 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 23/14 °C
sobota 27. 7. polojasno 20/12 °C